دکتر مهری رفعتی

دانش آموخته روزنامه نگاری

مدیر گروه خبرنگاری

رییس دانشکده خبر

معاون خبر خبرگزاری جمهوری اسلامی – ایرنا

معاونت آموزشی دانشکده خبر

مدیرکل دفتر پژوهش و بررسی های خبری ایرنا