هدف:

کارشناس روابط عمومی : خانم زهرا ابراهیمی

تربیت نیروی متخصص جهت اشتغال در حوزه روابط عمومی سازمان ها و شرکت ها

به راستی اینکه گفته می شود “روابط عمومی، قلب تپنده هر سازمان است" حرفی گزاف نیست! روابط عمومی یعنی نمود بیرونی تلاش ها و فعالیت های یک مجموعه. و این نهاد زمانی کارآمد و موفق خواهد بود که، افرادی متخصص و با رویکردهای روز، بر مسند آن باشند.

دانشجویان این رشته، می آموزند که روابط عمومی “هنر"یست که یک سوی آن در زندگی شخصی و ارتباطات فردی و سوی دیگر آن در محیط کار است. دانشجویان ضمن فراگرفتن اصول ارتباطات، با جدیدترین متدهای روابط عمومی در جهان آشنا شده و به نیرویی متخصص جهت تصدی جایگاه مهم روابط عمومی، بدل می گردند.