دانشکده خبر

صفحه اخبار
 
دانشكده خبر  درنیمسال دوم تحصیلی   95 -96 (بهمن ماه)در مقطع كارداني  وکارشناسي  دانشجو مي پذيرد:
علاقمندان مي توانند براي ثبت نام به دانشكده خبر واقع در ميدان وليعصر،ضلع شمال غربي،كوچه ارژنگ پلاك ١٢ طبقه اول 
مراجعه نمايند. ضمنا مدیران گروه های علمی و کارشناسی دانشکده خبر آمادگی دارند در معرفی  و شرایط آینده شغلی رشته های یادبصورت حضوری پاسخگوي شما باشند
تلفن هاي تماس:٨٨٩٤١٩١٤-٨٨٩٤١٨٩٩
دانشكده خبر  درنیمسال دوم تحصیلی   95 -96 (بهمن ماه)در مقطع كارداني  وکارشناسي رشته هاي نامبرده زير دانشجو مي پذيرد:
كارداني مترجمي آثار مكتوب
كارداني انيميشن
كارداني خبرنگاري
كارداني عكاسي خبري
كارداني روابط عمومي
كارشناسي كارگرداني سينما
كارشناسي تدوين فيلم
كارشناسي تصويربرداري
كارشناسي مترجمي همزمان
كارشناسي روابط عمومي
كارشناسي خبرنگاري ورزشي
كارشناسي خبرنگاري اجتماعي فرهنگي 
كارشناسي خبرنگاري سياسي اقتصادي
كارشناسي مترجمي خبر
كارشناسي گويندگي و دوبله
كارشناسي مجري گري
كارشناسي عكاسي تبليغات
كارشناسي عكاسي خبري 
علاقمندان مي توانند براي ثبت نام به دانشكده خبر واقع در ميدان وليعصر،ضلع شمال غربي،كوچه ارژنگ پلاك ١٢ طبقه اول 
مراجعه نمايند. ضمنا مدیران گروه های علمی و کارشناسی دانشکده خبر آمادگی دارند در معرفی  و شرایط آینده شغلی رشته های یادبصورت حضوری پاسخگوي شما باشند
تلفن هاي تماس:٨٨٩٤١٩١٤-٨٨٩٤١٨٩٩