اساسنامه دانشکده خبر

وابسته به سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی

 

مقدمه

براساس آئین نامه آموزشهای علمی – کاربردی مصوب سیصد و شصت و نهمین جلسه مورخ 17/11/74 شورای عالی انقلاب فرهنگی و مصوبات نوزدهمین و بیستمین جلسات شورای عالی آموزشهای       علمی – کاربردی ، دانشکده علمی – کاربردی خبر وابسته به سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی که در این اساسنامه به اختصار دانشکده خواندع می شود براساس مجوز شماره     22/175 شورای گسترش آموزش عالی تاسیس شده و طبق مفاد این اساسنامه ، قوانین ، مصوبات و مقررات مربوط اداره می شود.

ماده 1 : اهداف

 • ارتقاء و انتقال دانش کار
 • ایجاد مهارتهای شغلی به منظور افزایش بهره وری
 • شناسایی و ارتقاء معلومات و تجارت شاغلان حرف و مشاغل گوناگون
 • ایجاد هماهنگی بین مهارت و دانش

ماده 2 : وظایف و حدود فعالیت دانشکده

وظایف و حدود فعالیت دانشکده که در چارچوب ظوابط و مقررات وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری برای پاسخگویی به نیازهای سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی می باشد به شرح زیر است :

 • فراهم ساختن امکانات ضروری برای تحقق اهداف دانشکده
 • پذیرش دانشجو در دوره های کاردانی علمی کاربردی مصوب وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
 • ایجاد زمینه های مناسب برای پژوهش های کاربردی در دوره های مربوط
 • اجرای دوره های کوتاه مدت علمی- کاربردی بارعایت ضوابط و مقررات مربوط
 • اجرای دوره ای پودمانی باررعایت ضوابط و مقررات مربوط

تبصره : در موارد خاص ، ادامه فعالیت آموزشی در مقاطع بالاتر از کاردانی با اخذ مجوز از شورای گسترش آموزش عالی امکان پذیر خواهد بود.

ماده 3 : پذیرش دانشجو در دوره های مصوب علمی- کاربردی برای رفع نیازهای بخش مربوط       می باشد. ظرفیت مازاد بر نیاز بخش مربوط در دورههاب کاردانی می تواند با اخذ شهریه به دانشجویان آزاد اختصاص یابد.

ماده 4 :دانشکده شخصیت حقوقی مستقل دارد و وابسته به سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی      می باشد و از نظر مقررات آموزشی ، پژوهشی و دانشجویی تابع دانگاه جامع علمی – کاربردی و وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری است.

ماده 5 : محل اصلی فعالیت دانشکده در تهران قرار دارد.

ماده 6 : ارکان دانشکده عبارتند از :

– هیات امناء

– شورای دانشکده

– رئیس دانشکده

ماده 7 : ترکیب هیات امناء

ترکیب هیات امناء دانشکده با رعایت ضوابط مندرج در قانون تشکیل هیاتهای امنای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و نیز آئین نامه شورای عالی علمی – کاربردی به شرح ذیل می باشد.

الف – وزیر فرهنگ وارشاد اسلامی (رئیس هیات امناء)

ب – وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری یا نمایندگان تام الاختیار وی

ج – رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی یا نماینده تام الاختیار و ی

د – رئیس سازمان خبرگزار ی جمهوری اسلامی

ه – رئیس دانشگاه جامع علمی – کاربردی یا نماینده تام الاختیار وی

و – رئیس دانشکده (دبیر هیات امناء)

ز – یک تا سه تن از شخصیتهای علمی فرهنگی و یا اجتماعی محلی یا کشوری که نقش موثری در توسعه و پیشرفت دانشکده       داشته اند.

تبصره 1 : اعضای بند (ز) با پیشنهاد رئیس هیات امناء تایید و حکم وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری برای مدت چهار سال منصوب می شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

تبصره 2 : حداقل دوتن از شخصیتهای بند (ز) باید از اعضای هیات علمی دانشگاهها باشند.

 

 

 

 

ماده 8 : وظایف و اختیارات هیات امناء

 • تدوین و تصویب آیین نامه داخلی هیات امناء
 • تصویب سازمان و تشکیلات اداری دانشکده براساس ضوابط و مقررات مربوط
 • بررسی و تصویب بودجه سالانه دانشکده که از طرف شورای دانشکده پیشنهاد می شود.
 • تصویب بودج تفصیلی دانشکده
 • تصویب حسابها و ترازنامه سالانه دانشکده
 • تصویب نحوه وصول درآمد اختصاصی و مصرف آن با رعایت ضوابط و مقررات مربوط
 • ارزیابی گزارش عملکرد دانشکده که از طرف رئیس دانشکده ارائه می شود و ارسال نتیجه آن به وزارت علوم ، تخقیقات و فناوری

 

ماده 9 : شورای دانشکده

شورای دانشکده

شورای دانشکده مرکب از افراد زیر است:

الف- رئیس دانشکده

ب – معاونان دانشکده

ج – سه تا پنج تن از صاحبنظران یا مدیران گروههای آموزشی

 

ماده 10 : شورای دانشکده

شورای دانشکده مرکب از افراد زیر است :

الف – تصویب آیین نامه داخلی شورا

ب – بررسی نمودار سازمانی و تشکیلاتی دانشکده و پیشنهاد آن به هیات امناء

ج – بررسی بودجه سالانه دانشکده و پیشنهاد آن به هیات امناء

د – برنامه ریزی پذیرش دانشجو براساس امکانات دانشکده با توجه به نیازهای دستگاه اجرایی مربوط

ه – بررسی نیاز سالانه نیروی انسانی و تجهیزات دانشکده و تعیین کمبودها و اقدام برای تامین آنها

و- بررسی و تصویب امور جاری آموزشی ، پژوهشی و دانشجویی که از طرف رئیس دانشکده پیشنهاد می شود.

ز – بررسی مشکلات آموزشی و پژوهشی دانشکده و ارئه راه حلهای مناسب

ح – ارزیابی کلی عملکرد دانشکده و ارئه آن به هیات امناء

 

ماده 11 : رئیس دانشکده

رئیس دانشکده که نماینده قانونی دانشکده در مراجع حقیقی و حقوقی است به پیشنهاد وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و تائید وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری و با حکم رئیس سازمان خبرنگاری جمهوری اسلامی به مدت چهار سال منصوب می شود و انتخاب مجدد وی بلامانع است.

 

 

ماده 12 : وظایف و اختیارات رئیس دانشکده

الف – ارائه تدابیر مناسب به منظور تحقق اهداف دانشکده

ب – اجرای کلیه ضوابط و مقررات اموزشی و پژوهشی مصوب دانشگاه جامع علمی- کاربردی و وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری

ج – اجرای مصوبات هیات امناء و شورای دانشکده

د – نصب و عزل معاونان دانشکده ، روسای واحد آموزشی و پژوهشی

ه – پیشنهاد نمودار سازمانی و تشکیلاتی دانشکده به شورای دانشکده

و – پیشنهاد بودجه سالانه دانشکده به شورای دانشکده

ز- ارائه گزارش کامل عملکرد دانشکده به شورای دانشکده و دانشگاه جامع علمی – کاربردی

ح – پاسخگویی در مراجع حقوقی

ط – اداره سایر امور دانشکده

ماده 13 : دانشکده از نظر مقررات مالی مشمول قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مصوب جلسه مورخ 18/10/1369 مجلس شورای اسلامی است.

ماده 14 : منابع تامین مالی دانشکده به شرح زیر است:

 • از محل ردیف خاص بودجه سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی
 • از محل دریافت کمکها و هدایا با رعایت ضوابط و مقررات
 • از محل دریافت شهریه از متقاضیان آزاد بهره مند از ، آموزشهای دانشکده با رعایت مفاد ماده 3 در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط

ماده 15 : پذیرش دانشجو برای دانشکده براساس ضوابط و مقررات مصوب وزارت علوم ، تحقیقات و فناور یاز طریق آزمون سراسری که توسط سازمان سنجش آموزش کشور برگزار می شود صورت      می گیرد.

ماده 16 : ضوابط انتخاب و ارتقای اعضای هیات علمی دانشکده براساس آیین نامه خاصی است که توسط شورای مرکزی دانشگاه جامع علمی-کاربردی پیشنهاد می شود و به تصویب وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری می رسدو از نظر استخدامی تابع قوانین مربوط و یا تابع مقررات دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور است.

ماده 17 : اعضای هیات علمی دانشکده از لحاظ وظایف آموزشی و پژوهشی تابع قوانین و مقررات مربوط به اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی کشور و آیین نامه های اجرایی آن می باشند.

ماده 18 : مدرک تحصیلی دانش آموختگان براساس ضوابط وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری و دستورالعمل های دانشگاه جامع علمی- کاربردی با امضای مشترک رئیس دانشکده و رئیس دانشکده جامع علمی-کاربردی صادرو اعطا شود.

ماده 19 : انحلال دانشکده

انحلال دانشکده با پیشنهاد دانشکده جامع علمی – کاربردی و تصویب شورای گسترش آموزش عالی امکان پذیر می باشد. پس از اعلام موافقت با انحلال دانشکده ، هیات تصفیه ای مرکب از نمایندگان وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ، وزارتخانه مربوط و رئیس وقت دانشکده با رعایت مقررات قانونی امر تصفیه را برعهده خواهند داشت. پس از تصفیه و کسر دیون احتمالی و واگذاری مانده اموال و دارائیهای دانشکده به وزارتخانه مربوط ، دانشکده منحل می شود.

تبصره : در صورت تصویب انحلال ، دانشکده موظف است کلیه تعهدات دانشجویان خود را تا اتمام دوره تحصیلات و فارغ التحصیلی آنان بنحو مطلوب و طبق مصوبات و ضوابط مربوط به انجام برساند.

ماده 20 : هرگونه تغییر در این اساسنامه با پیشنهاد هیات امناء ، هماهنگی دانشگاه جامع علمی – کاربردی و تصویب شورای گسنرش آموزش عالی امکان پذیر خواهد بود.

ماده 21 : این اساسنامه در 21 ماده و 4 تبصره در تاریخ 24/09/80  به تصویب شورای گسترش آموزش عالی رسید و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا است. /ش