مرتضی نیکوبذل

مرتضی نیکوبذل مطلق
رزومه
زمان و محل تولد: ١٣۵٢ ،تھران
ملیت: ایرانی
دین: اسلام
مذھب: شیعه

سمت فعلی: عکاس مطبوعاتی
مدرک تحصیلی: فارغ التحصیل در رشتھ عکاسی مقطع کارشناسی از دانشکده ھنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی
زبان ھایی کھ با آنھا قادر بھ ارتباط ھستم
فارسی، زبان مادری
انگلیسی، قابلیت ارتباط و انجام ماموریتھای خارج از کشورھای فارسی زبان
تجربیات حرفھ ای
١٩٩٧ ،آغاز بھ ھمکاری با نشریات چاپ داخل کشور مانند، اخبار، انتخاب، جام جم
١٩٩٩ ،ھمکاری با مجلھ اخبار خلیج، چاپ کشور امارات متحده عربی
١٩٩٩ ،آغاز بھ ھمکاری با خبرگزاری رویترز در ایران و خاورمیانھ
٢٠١٣ ،ھمکاری با آژانس عکس پلاریس ایمیجز آمریکا در تھران
٢٠١۴ ،ھمکاری با آژانس عکس زوما پرس آمریکا در تھران
٢٠١۴ ،ھمکاری با روزنامھ بین المللی نیو یورک تایمز آمریکا
٢٠١۴ ،ھمکاری با مجلھ نشنال جئوگرافیک فارسی (گیتانما)
٢٠١۵ ،آغاز ھمکاری با آژانس عکس سیپا پرس فرانسھ در ایران و خاورمیانھ
٢٠١٧ ،انتخاب بھ عنوان عکاس شاخص فوجی فیلم ژاپن در زمینھ فوتوژورنالیسم
تجربیات آموزشی
تدریس عکاسی مقدماتی در دانشکده خبر دانشگاه علمی کاربردی
برگزاری بیش از شش کارگاه آموزش عکاسی مطبوعاتی برای خبرگزاری فارس، دانشکده ھنر و معماری دانشگاه آزاد
اسلامی و سایتھای عکاسی و خبری
مھمترین ماموریتھایی کھ تا امروز انجام داده ام
¥ سیل استان گلستان برای خبرگزاری رویترز، ٢٠٠١
¥ زمین لرزه شھر بم برای خبرگزاری رویترز، ٢٠٠٣-٢٠٠۴
¥ جنگ معروف به جنگ ٣٣ روزه حزب الله لبنان و کشور اسرائیل برای خبرگزاری رویترز، ٢٠٠۶
¥ زمین لرزه خرم آباد برای خبرگزاری رویترز، ٢٠٠۶
¥ داستان بلند زندگی روزمره استانبول ترکیھ برای خبرگزاری رویترز، ٢٠٠٨-٢٠٠٩
¥ دور دوم انتخابات ریاست جمھوری کشور افغانستان برای خبرگزاری رویترز، ٢٠٠٩
¥ سیل کشور پاکستان برای خبرگزاری رویترز ٢٠١٠
¥ زمینلرزه شمال ترکیھ برای خبرگزاری رویترز ٢٠١١
¥ داستان چھره نوین کابل، افغانستان برای خبرگزاری رویترز، ٢٠١۴
¥ خشکسالی دریاچھ ارومیھ برای روزنامھ بین المللی نیو یورک تایمز، ٢٠١۴
¥ داستان زخمھای ھنوز جنگ برای مجلھ نشنال جئوگرافیک فارسی (گیتانما)، ٢٠١۴
¥ داستان کشور آذربایجان بھ سفارش مجلھ نشنال جئوگرافیک دفتر آذربایجان و اداره گردشگری کشور
آذربایجان، ٢٠١۵
¥ اولین بازدید کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناھندگان بھ سفارش دفتر ژنو سازمان ملل
متحد، ٢٠١۶
¥ عملیات آزادسازی شھر فلوجھ عراق از ستیزه جویان داعش برای آژانس عکس سیپا پرس فرانسھ،
٢٠١۶
¥ عملیات آزاد سازی شھر باشیقا در شرق شھر موصل و عملیات آزادسازی فرودگاه شھر تلعفر در غرب
شھر موصل عراق برای آژانس عکس سیپا پرس فرانسھ، ٢٠١۶
نمایشگاهھا
¥ نمایشگاه گروھی عکس مستند اجتماعی در شھر پاریس فرانسھ، ٢٠٠۵
¥ نمایشگاه گروھی عکس مستند اجتماعی در تھران، ٢٠٠۵
¥ نمایشگاه عکس انفرادی با موضوع رنگھای فراموش شده، ٢٠٠۵
¥ نمایشگاه عکس انفرادی با موضوع رنگھای فراموش شده-٢ ،٢٠٠۶
¥ نمایشگاه گروھی عکس مستند اجتماعی در کشور ایتالیا، ٢٠٠٨
¥ نمایشگاه گروھی عکس مستند اجتماعی در تھران، ٢٠٠٨
¥ نمایشگاه انفرادی عکس مطبوعاتی با عنوان پاکستان-سیل-زیبایی در تھران، ٢٠١٠
¥ شرکت در جشنواره عکس کنوکھ ھیست بلژیک، ٢٠١٠
¥ فینالیست مسابقھ عکس امارات در بخش زندگی در رنگ، ٢٠١۴
¥ شرکت در بخش دیجیتال ھنر عکاسی در موزه لوور پاریس در فرانسھ، ٢٠١۵
¥ شرکت در نمایشگاه مجلھ عکس در کشور ھندوستان با عنوان افغانستان، ٢٠١۵
انتشارات
عکسھای مطبوعاتی من در بیشتر مجلات، وب سایتھا، روزنامھ ھا و شبکھ ھای مھم بین المللی بھ انتشار رسیده از جملھ:
تایم، نیوزویک، نیو یورک تایمز، نشنال جئوگرافیک، وال استریت ژورنال، لوموند، لی اکسپرس، اشپیگل، اشترن، فیگارو،
اینترنشنال ھرالد تریبیون و،،،
کتاب
برخی از عکسھای تھیھ شده توسط من بر روی جلد و یا داخل کتابھای بین المللی بھ نشر رسیده کھ از جملھ آنھا بھ کتاب
دھھ چاپ انتشارات فیدون می توان اشاره کرد کھ مجموعھ ای است از ۴۵٠ تصویر تاثیرگذار قرم بیستم

درباره نویسنده

ارسال دیدگاه